Aproximacions a l’experiència vital i a les aportacions d’aquelles persones
que han fet un esforç per anar a fons, i han volgut compartir
els seus interrogants, recerques, tempteigs i descobertes.